Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09032366... - Mua 30.03 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 2. 09812345... - Bán 31.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 10 giờ trước

 3. 09830126... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 4. 09628314... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 18 giờ trước

 5. 09356153... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 6. 09356153... - Mua 290 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 7. 09830126... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 8. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 9. 03580629... - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 10. 09891368... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 11. 03956732... - Mua 26 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 12. 09389255... - Bán 108.89 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 13. 09840232... - Mua 21.27 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 14. 09737778... - Bán 210.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 15. 09095025... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 16. 09830126... - Bán 492.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 17. 01257839... - Mua 101 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 18. 09830126... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 19. 57345764... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 20. 09090009... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước