Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09014903... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 2. 09014903... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 3. 12345678... - Bán 3.28 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 14 giờ trước

 4. klbvips - Mua 110 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 5. 03481352... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 6. 09668192... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 7. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 8. 03798196... - Mua 1000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 9. 07964175... - Bán 33.72 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 10. 09090009... - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 11. 07964175... - Mua 8.72 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 12. 09455545... - Mua 73 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 13. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 ngày trước

 14. 09090009... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 15. klbvips - Mua 210 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 16. 03350420... - Bán 121.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 17. 01257839... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 ngày trước

 18. 09090009... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 ngày trước

 19. 03350420... - Bán 217.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 ngày trước

 20. 09090009... - Bán 58.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 ngày trước