Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03840480... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 2. 03840480... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 3. 07964175... - Bán 8.30 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 4. 09840232... - Mua 16.52 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 5. 03580629... - Bán 2.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 6. 03580629... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 7. 09356153... - Mua 400 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 8. 44343232... - Bán 160.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 9. 03339087... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 10. 01257839... - Mua 852 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 03580629... - Bán 8.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 12. 09356153... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 13. 09090009... - Bán 42.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 14. 76053266... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 09384656... - Bán 1.02 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 16. 09830126... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 17. 03720203... - Mua 1 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 18. 03354489... - Bán 200 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 19. 09090009... - Bán 85.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 20. 09032366... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước