Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 01257839... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 2. 03840480... - Bán 185 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 3. 03840480... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 4. 09812342... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 5. 09116518... - Mua 276 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 6. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 7. 09090009... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 8. 16781255... - Bán 1.07 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 9. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 10. 09035590... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 11. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 12. 16781255... - Bán 1.27 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 13. 03350420... - Bán 208.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 14. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 15. 09455545... - Mua 8 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 16. 09136945... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 17. 01233533... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 18. 09455545... - Mua 180 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 19. 03580629... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 20. 09455545... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước