Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09035590... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 2. 09199152... - Bán 132.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 3. Tot

  Nam - Bán 1.06 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 4. 09116518... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 5. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 6. 09891368... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 7. 09812342... - Bán 137.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 8. 09821791... - Mua 2 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 9. 09035590... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 10. 09116518... - Mua 14 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 11. 03290992... - Mua 1.9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 12. 09755421... - Bán 57.57 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 13. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 14. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 15. hoan97 - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 16. 09812342... - Bán 38.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 17. 09080009... - Bán 17.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 18. 09356153... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 19. 01257839... - Mua 216 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 20. 09090009... - Bán 42.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước