Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09887657... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 2. 43434323... - Bán 77.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 3. 09090009... - Bán 65.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 4. 09048853... - Bán 600.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 5. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 6. 05623677... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 7. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 07964175... - Mua 17.86 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 9. 43434323... - Bán 128.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 10. 09090009... - Bán 87.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 11. 09090009... - Bán 800.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 12. 07964175... - Mua 4.01 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 13. 07964175... - Mua 5.48 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 14. 09668192... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 15. 05623677... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 16. 09090009... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 17. 09116518... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 18. 03699878... - Mua 1609.91 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 19. 09090009... - Bán 103.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 20. 01257839... - Mua 261.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước