Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03481352... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 2. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 3. 09199152... - Bán 351.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 4. 03360420... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 5. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 6. 09356153... - Bán 264.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 7. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 8. 01257839... - Mua 626 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 9. 03699623... - Bán 42.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 10. 09356153... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 12. 03481352... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 13. 03481352... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 14. 09244242... - Bán 399.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 03481352... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. 03481352... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 17. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 18. 09035590... - Bán 20.60 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 19. 09833127... - Mua 1.9 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 20. quá nhanh

  tcuong - Mua 2000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước