Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 01257839... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 2. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 3. 01257839... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 4. 03580629... - Bán 1500.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 5. 01257839... - Mua 231 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 6. 91232095... - Bán 30.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 7. 03956732... - Mua 65 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 8. 03956732... - Mua 65 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 9. 09090009... - Bán 81.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 10. 03699878... - Mua 764.58 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 09817420... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 12. 03699878... - Mua 1010.36 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 13. 09830126... - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 14. 03580629... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. 03956732... - Mua 22 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 17. 03580629... - Bán 280.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 18. 09056811... - Mua 19 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 19. 03350420... - Bán 212.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 20. 09668192... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước