Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090009... - Bán 31.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 2. 03481352... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 3. 09356153... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 4. 09755421... - Bán 22.55 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 5. 09356153... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 6. 09840232... - Mua 44 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 7. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 8. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 9. Van - Bán 201.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 10. 06677466... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 11. 09090009... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 12. 09090009... - Bán 42.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 13. 09365778... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 14. 09889997... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 15. 09840232... - Mua 33.19 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tuần trước

 16. 03580629... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 17. klbvips - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 18. 09090009... - Bán 47.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước

 19. 09463126... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 20. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tuần trước