Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


  1. 09455545... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước

  2. 09090009... - Bán 43.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  3. 09090009... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  4. 09090009... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  5. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  6. 03350420... - Bán 209.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 tháng trước

  7. 09668192... - Mua 36 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 tháng trước

  8. 09668192... - Mua 38.35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 tháng trước

  9. 09090009... - Bán 11.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  10. qúa nhanh

    tcuong - Mua 550 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước

  11. 09090009... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  12. 12345678... - Bán 2.65 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 tháng trước

  13. 03798196... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước

  14. 09090009... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  15. 09455545... - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước

  16. 09668192... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 tháng trước

  17. 09668192... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 tháng trước

  18. 09455545... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước

  19. 09090009... - Bán 95.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 tháng trước

  20. nhanh

    tcuong - Mua 650 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 tháng trước