Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03928296... - Bán 465.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 2. 09889997... - Mua 236 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 3. klbvips - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 4. 03984640... - Mua 4.08 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 5. 09035590... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 6. 03655232... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 7. 03350420... - Bán 128.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 8. 03481352... - Mua 225 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 9. 03481352... - Bán 350.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 10. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 11. 09833127... - Mua 1.9 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 12. 09389255... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 13. klbvips - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 14. 03699623... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tuần trước

 15. 03481352... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tuần trước

 16. 07964175... - Mua 4.06 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tuần trước

 17. 09035590... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 18. 09199152... - Bán 166.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tuần trước

 19. klbvips - Mua 495 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tuần trước

 20. 09035590... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tuần trước