Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 16781255... - Bán 1.14 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 2. 09035590... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 3. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 4. 09136945... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 5. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 6. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tuần trước

 7. 09384656... - Bán 1.18 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 8. 09356153... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 9. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tuần trước

 10. 09356153... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 11. 03699878... - Mua 974.98 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 12. 09336867... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 13. 09035590... - Mua 6 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 tuần trước

 14. 09135817... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 15. 09384656... - Bán 1.20 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 16. 03580629... - Bán 2400.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 17. 09384656... - Bán 1.17 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 tuần trước

 18. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 tuần trước

 19. 03956732... - Mua 43 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước

 20. 09336867... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 tuần trước