Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 2. 03699562... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 3. klbvips - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 4. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 5. 09014903... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 6. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 7. 03986364... - Bán 9.90 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 12483456... - Mua 8.15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 9. 44343232... - Bán 4.84 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 10. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 11. 08552684... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 12. 09833127... - Mua 1.8 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 13. 07964175... - Mua 2.03 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 14. 09356153... - Mua 250 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 15. 03481352... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 16. 03481352... - Mua 110 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 17. 09356153... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 18. 03481352... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 19. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 20. 09199152... - Bán 351.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước