Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03360420... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 2. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 3. 09356153... - Bán 264.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 4. 09356153... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 5. 01257839... - Mua 626 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 6. 03699623... - Bán 42.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 7. 09356153... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 8. 09085116... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 9. 03481352... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 10. 03481352... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 11. 09244242... - Bán 399.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 12. 03481352... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 13. 03481352... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 14. klbvips - Bán 120.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước

 15. 09035590... - Bán 20.60 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 tháng trước

 16. 09833127... - Mua 1.9 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 17. quá nhanh

  tcuong - Mua 2000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 18. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 tháng trước

 19. 09356153... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 tháng trước

 20. 09090009... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 tháng trước