Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03580629... - Bán 3500.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 2. 09336867... - Mua 305 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 3. 01257839... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 4. 09244242... - Bán 885.43 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 5. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 6. 09322834... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 7. 09035590... - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 9. 09666698... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 10. 01257839... - Mua 905 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 11. 09384656... - Bán 1.23 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 12. 09035590... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 13. 03350420... - Bán 99.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 14. 03956732... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 15. 09035590... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 16. 09035590... - Bán 31.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 17. 91232095... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 18. 01257839... - Mua 1702 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 19. 09666698... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 20. 09035590... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước