Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 16781255... - Bán 1.12 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 2. 44343232... - Bán 198.90 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 3. 09035590... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 4. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 5. 03350420... - Bán 320.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 6. 09035590... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 7. 09757541... - Bán 3.19 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 8. 09035590... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 9. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 10. 09035590... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 11. 09336867... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 12. 09199152... - Bán 153.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 13. 09389255... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước

 14. 09384656... - Bán 1.18 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 15. 03343727... - Bán 3.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 16. 44343232... - Bán 1.10 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 tháng trước

 17. 09136945... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 18. 09336867... - Mua 1359 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 tháng trước

 19. 09830126... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 tháng trước

 20. 09090009... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 tháng trước